logo dijkgraaf advocaten

Studiefinanciering

Studiefinanciering

Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit, kun je aanspraak hebben op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen, te weten:

– een basisbeurs;

– een aanvullende beurs;

– een studentenreisproduct, en;

– een eventuele lening.

Voor welke onderdelen je in aanmerking komt, hangt af van je (thuis)situatie.

Als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een besluit neemt waarmee je het niet eens bent, kun je hiertegen in bezwaar. Wordt dit bezwaar ongegrond verklaard, dan kan je in beroep bij de bestuursrechter.

 

Op deze pagina zal aandacht worden besteed aan relevante jurisprudentie en de op handen zijnde wijziging van het leenstelsel.

 

Jurisprudentie

• Centrale Raad van Beroep 5 november 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2602

Essentie: de betrokkene in kwestie ontving van de DUO een zogenoemd Bericht Terugbetalen waarin is opgenomen hoe hoog haar studieschuld was. Ervan uitgaande dat dit een besluit betrof is door haar bezwaar ingesteld. Dit bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard omdat de brief geen besluit bevat. De hoofdsom van de schuld was reeds vastgesteld in eerdere besluiten. Zowel de rechtbank als de CRvB oordelen dat er geen sprake is van een besluit. Het is dus noodzaak goed te letten op de berichtgeving van de DUO en tijdig bezwaar te maken.

 

• CBHO 4 februari 2013, zaaknummer 2012/83 en Rechtbank Rotterdam 7 november 2013, zaaknummer ROT 13/878 (niet gepubliceerd)

Essentie: een studente verzoekt de decaan een door haar opgesteld verzoek om kwijtschelding van de prestatiebeurs te ondersteunen. De decaan is hier niet toe bereid en door de universiteit wordt de mogelijkheid van bezwaar opengesteld. De studente maakt bezwaar en dat bezwaar wordt door het College van Bestuur ongegrond verklaard. Onder het besluit is een beroepsclausule opgenomen met daarin een verwijzing naar het CBHO. De studente dient vervolgens beroep in bij het CBHO. Het collega acht zich onbevoegd en verwijst de zaak door naar de bestuursrechter voor een beoordeling van de vraag of de weigering een voor bezwaar vatbaar besluit is.

De bestuursrechter oordeelt uiteindelijk dat dit niet het geval is, verklaard het beroep gegrond en komt tot de conclusie dat het bezwaar in eerste instantie niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. De studente dient het verzoek volgens de rechtbank zonder handtekening van de decaan bij de DUO in te dienen. De minister zal vervolgens aan de hand van de wettelijke criteria moeten toetsen of het verzoek dient te worden toegewezen.